Izvajamo projekt
UREDITEV IN VZPOSTAVITEV DELOVANJA IN PONUDBE INFORMACIJSKO – PRODAJNEGA SREDIŠČA MEDGENERACIJSKEGA CENTRA DEJAVNOSTI HAJDINA
Kratek naziv projekta: “INFO HAJDINA”
Vodilni partner: Občina Hajdina
Partnerji: Turistično društvo Mitra Hajdina, Društvo gospodinj Draženci, Društvo žena in deklet Gerečja vas, Društvo žensk Hajdoše, Društvo žena in deklet Hajdina, OŠ Hajdina
Znesek, višina sredstev: 82.376,08 €
Znesek, višina sofinanciranja: 49.990,94 €
Viri sofinanciranja: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, LAS projekti

 

 

Območje občine Hajdina je bogato s kulturno zgodovinsko dediščino, ponudbo rekreativnih dejavnosti ter gostinsko in nastanitveno ponudbo, v občini se odvijajo številne prireditve, posamezniki, društva in občina kot celota pa se udeležujejo še večjega števila prireditev in predstavitev v Sloveniji in tujini.
Najpomembnejša znamenitost v občini Hajdina je I. mitrej, svetišče bogu sonca iz 2. stoletja, ki je kulturno-zgodovinski spomenik najvišje kategorije in katerega pomembnost sega daleč čez meje države. Lastnik spomenika je občina Hajdina, ki s projektom želi zagotoviti boljšo urejenost okolice spomenika, večjo in daljšo časovno dostopnost ter spremljevalno ponudbo (animacijske aktivnosti, ponudba raznovrstnih izdelkov in pridelkov, storitev, informacije, možnost vodenih ogledov), kar bo obisku mitreja dodalo privlačnost ter povečalo zanimanje ter zadovoljstvo obiskovalcev ob obisku, saj trenutno stanje zaradi neaktivnosti dosedanjega upravljavca občini Hajdina kot lastnici ni v ponos, hkrati pa se ne izkoriščajo možnosti, ki jih takšen spomenik v svoji okolici ponuja.
Občina Hajdina je hkrati lastnica posesti Mariničevo, ki leži ob glavni vpadnici v občino, prav tako samo 200 m od I. mitreja ter hkrati ob glavni cestni povezavi Slovenska Bistrica oz. Maribor – Ptuj in naprej. Posest Mariničevo vključuje veliko lahko dostopno in prazno parcelo, ki omogoča izvedbo raznovrstnih prireditev in aktivnosti na prostem ali pod šotorom, starejšo stanovanjsko hišo, ki ji je občina Hajdina v prihodnosti namenila vlogo Medgeneracijskega centra dejavnosti, ter samostoječo objekt nekdanje kašče, ki je zelo primeren za ureditev informacijsko-prodajno središče.
Občina Hajdina in partner TD Mitra Hajdina sta že v preteklosti zastavili in izvedli (ali ravnokar izvajata) projekte, s katerimi oživljata in ohranjata nekatere tradicionalne dejavnosti ter vzpostavljata skupno blagovno znamko živilskih in neživilskih izdelkov z območja občine Dobrine s Hajdine. Ob tem je že aktivno sodelovanje s Hajdinskimi kletarji – vinogradniki z območja občine, ki zagotavljajo kakovostna ustekleničena vina. TD Mitra Hajdina je že izvedlo uradno registracijo vseh vključenih dejavnosti ter pridobilo vso ustrezno dokumentacijo za proizvodnjo in prodajo živilskih in neživilskih izdelkov. Med že aktivnimi člani TD, partnerskih društev žensk in občani nasploh je množica takšnih, ki znajo izdelati izdelke, ki bi v vseh pogledih zadostili kriterijem za prodajo kot darilo ali spominek.
Ta znanja želimo prenesti na širši krog zainteresiranih občanov ter tako:
– Znanja ohranjati in prenašat, tudi med generacijami
– Pospeševati druženja med občani različnih zanimanj, starosti, spretnosti, znanj…
– Občane animirati za aktivno sodelovanje v življenju lokalne skupnosti
– Povečati poznavanje lokalnega območja med občani
Vključiti vse zainteresirane občane v promocijo in predstavitev lokalnega območja obiskovalcem, na sejmih, prireditvah drugod (ki se jih naša društva množično udeležujejo) ter jih za to opremiti z ustreznimi znanji in spretnostmi.

Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru programa CLLD.
Vse informacije o društvo LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si/si