Izvajamo projekt
OBLIKOVANJE SKUPNE BLAGOVNE ZNAMKE DOBRINE S HAJDINE
IN POZICIONIRANJE NA TRG

Kratki naziv projekta: Dobrine s Hajdine
Vodilni partner:  Turistično društvo Mitra Hajdina
Partnerji: Občina Hajdina
Trajanje operacije: zaključek 30. 9. 2021
Okvirna vrednost operacije:  4.947,00 EUR
Okvirna vrednost sofinanciranja: 3.441,90 EUR

Namen operacije:
Območje občine Hajdina je bogato s kulturno zgodovinsko dediščino, ponudbo rekreativnih dejavnosti ter gostinsko in nastanitveno ponudbo, v občini se odvijajo številne prireditve, posamezniki, društva in občina kot celota pa se udeležujejo številnih prireditev in predstavitev v Sloveniji in tujini. Ob vsem tem se nenehno pojavlja problem pomanjkanja izvirnih in domačih izdelkov, primernih za darila, spominke ali pokušanje, ki bi se jih dalo kupiti pri ustrezno registriranih ponudnikih. Po drugi strani pa je v občini nekaj deset izdelovalcev izdelkov, ki bi zadostili kriterijem, vendar zaradi premajhne proizvodnje ali nepoznavanja zakonodaje nimajo dejavnosti ustrezno registrirane. Zaradi navedenega je Turistično društvo Mitra Hajdina že pred nekaj leti registracijo društvenih dejavnosti razširilo tako, da po tej plati že izpolnjuje pogoje za proizvodnjo in prodajo živilskih in neživilskih izdelkov.
Z izvedbo projekta bomo zainteresirane posameznike – izdelovalce ustreznih izdelkov povabili k sodelovanju, vključili v aktivno delovanje društva ter z njihovo pomočjo zagotovili ustrezne izdelke, ki jih bomo primerno označene, embalirane ter pod skupno blagovno znamko Dobrine s Hajdine ponudili trgu, ob tem pa poskrbeli tudi za ustrezno dodatno izobraževanje ter zagotovili vso ustrezno dokumentacijo ter zakonske zahteve na predmetnem področju.
Projekt je namenjen vsem zainteresiranim občanom, ne glede na starost, izobrazbo, status, spol.
Cilj:
– Z izvedbo izobraževanj bomo izdelovalcem – članom TD Mitra zagotovili ustrezna ter zakonsko zahtevana znanja na področju izdelovanja izdelkov različnih vrst
– Z izvedbo izobraževanj bomo izdelovalcem ter drugim članom TD Mitra Hajdina zagotovili pridobitev ustreznih komunikacijskih in prodajnih veščin, potrebnih za ustrezno nastopanje na trgu
– Z dodatnim izobraževanjem bomo izdelovalcem izdelkov omogočili pridobitev vseh potrebnih znanj ter informacij za razvoj lastnih izdelkov, povečanje prodaje ter registracijo lastne dejavnosti, s tem pa tudi omogočili pogoje za večje število samostojnih izdelovalcev z lastno registracijo
– Za izvedbo izobraževanj se bomo povezali s strokovnjaki ustreznih področij na strokovnih šola, znanstveno raziskovalnih središčih ter posamezniki na širšem območju.
– Z izvedbo projekta bomo zainteresiranim omogočili lažje preverjanje možnosti dodatnega zaslužka ali zagona nove samostojne dejavnosti, nakazali možne oblike povezovanja (potencialno povezovanje v obliki socialnega podjetništva, zadružništva..)
– Skupna blagovna znamka, ki bo vključevala ime občine, bo med prebivalstvom povečala seznanjenost s ponudbo, pozitivno identifikacijo z okoljem, spodbudila oskrbo z domačimi – lokalnimi izdelki, omogočila predstavnikom občine (društvom, posameznikom…) ob gostovanjih in predstavitvah drugod pozitiven odnos in ponos na domače okolje in lokalne izdelke.
– Izvedba projekta bo povezala zainteresirane občane vseh starosti, obeh spolov, zaposlene, upokojene, brezposelne… , omogočila aktivno in ustvarjalno medgeneracijsko druženje.
Operacija je bila izvedena v okviru ukrepa M 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega , ki ga vodi skupnost in je vključen v Program razvoja podeželja 2014-2020.
Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru programa CLLD.
Vse informacije o društvo LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/
Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
Povezava na spletno stran PRP: http://www.program-podezelja.si/si