Osnovna šola Hajdina

Čeprav so arhivski viri, ki se nanašajo na zgodovino šolstva, skromni, kažejo, da se je šolska dejavnost na Hajdini začela že leta 1705. Dobro stoletje kasneje, leta 1808, je šola postala javna enorazrednica, obiskovalo pa jo je že več kot 60 učencev. Prvi redni učitelj, Jožef Domanjko, je bil tudi organist, pouk pa je potekal v hiši kmeta Muršiča. Danes težko razumemo, da je pouk trajal od 1. novembra do 15. septembra. Šolski program se je širil in maja 1879 je šola postala dvorazrednica, leta 1885 pa trirazrednica. Maja 1896 so se začela gradbena dela za novo šolsko stavbo, vendar gradnja tudi takrat ni potekala brez težav. Tedanji župnik je sprva odklonil blagoslovitev temeljnega kamna, ker šole niso zidali pri cerkvi, vendar je junija istega leta gradbišče blagoslovil na skrivaj. Nova šola je odprla vrata 20. aprila 1897. Pomemben datum za raz-voj šole je 10. februar 1910, ko so šolo z odločbo deželnega šolskega sveta v Gradcu razširili v šestrazredno. Med prvo svetovno vojno so učenci šolske klopi odstopili živalim – učilnica 2. razreda je bila nekaj časa apoteka za konje in osle. Ko je leta 1938 po vsej občini Hajdina zasvetila elektrika, je sodobno razsvetljavo dobila tudi šola. Med drugo svetovno vojno je pouk potekal v nemškem jeziku, slovenska beseda je bila prepovedana.

OŠ Hajdina na razglednici 1904

Naši starejši občani se gotovo spominjajo, da so leta 1950 uvedli osemrazredno osnovno šolo, tj. štiri razrede osnovne šole in štiri razrede nižje gimnazije. V šolskem letu 1957/58 sta se osnovna šola in nižja gimnazija združili v enotno osemletno osnovno šolo. Že oktobra 1959 je začelo izhajati šolsko glasilo Najdihojca, ki redno izhaja še danes. Ob 100-letnici, leta 1997, je šola postala bogatejša za prizidek s telovadnico, kar je omogočilo kakovostnejše pedagoško delo. Zadnja večja mejnika v zgodovini šole sta uvedba devetletke leta 1999 in odprtje vrtca Najdihojca leta 2010. Podoba »učilne zidane« se spreminja, gre v korak s časom, njeno poslanstvo pa znova in znova vabi na pot v življenje in za življenje – vseživljenjsko učenje. In pesem Stoji učilna zidana kljub vsem spremembam vedno znova nagovarja mlade ljudi …

Obiščite njihovo spletno stran.

http://www.os-hajdina.si/