Hajdina je bila v srednjeveških listinah prvič omenjena leta 1164. Leta 1202 je že bila razdeljena na salzburško Spodnjo in deželnoknežjo Zgornjo Hajdino z dvorom in cerkvijo. Gospoščinski urad z dvorom se omenja tudi v 16. in 17. stoletju, vendar o njem danes ni več sledu. V začetku 19. stoletja je imel trg Hajdina 86 hiš s 399 prebivalci, ob koncu 19. stoletja pa 123 hiš s 635 prebivalci ter dva živinska sejma, ki sta potekala 1. maja in 30. avgusta. Prebivalstvo se je preživljalo s poljedelstvom, živinorejo in čebelarstvom.
Po letu 1850, ko so bile ustanovljene občine, je imela občina Hajdina sedež na Zgornji Hajdini. Samostojna občina je bila do leta 1952, od tedaj do leta 1999 pa del občine Ptuj. V Republiki Sloveniji je od leta 1999 ponovno samostojna občina. Sestavlja jo sedem naselij, vsa so ruralno urbanizirana. Prevladujejo mešana in nekmečka gospodinjstva. Gospodarsko spada med srednje razvite. Številna društva skrbijo za družabnost občanov ter za ohranjanje in predstavljanje naravne in kulturne dediščine tega območja.